KOMENTÁŘ K NOVÉ VYHLÁŠCE O VYHRAZENÝCH ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍCH – část prvníV současné době probíhají legislativní práce na nové vyhlášce o vyhrazených elektrických zařízeních v hornictví a při nakládání s výbušninami (jedná se o zkrácený název), vyvolané skutečností, že s účinností od 1. července 2021 (zákon č. 250/2021 Sb.) bude zrušena vyhláška č. 50/1976 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů.

Mnohá ustanovení vyhlášky č. 50/1976 Sb. se promítají do většiny báňských předpisů. A tak je nutné provést i změny ve vyhláškách č. 22/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí, ve znění pozdějších předpisů, č. 55/1996 Sb., o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí, ve znění pozdějších předpisů, č. 26/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem na povrchu, ve znění pozdějších předpisů, a č. 51/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při úpravě a zušlechťování nerostů, ve znění pozdějších předpisů. Tyto změny reagují mimo jiné i na novou terminologii v pojmenování osob zajišťujících práce na elektrických zařízeních. Původně byly tyto změny zapracovány ve vyhlášce o vyhrazených elektrických zařízeních. S ohledem na rozsah změn a v zájmu zachování přehlednosti bude novelizace uvedených vyhlášek provedena samostatnou změnovou vyhláškou.

Na vzájemné souvislosti s novou vyhláškou o vyhrazených elektrických zařízeních bude v jednotlivých příspěvcích upozorňováno.

Již první velkou změnou je „Předmět úpravy“ v § 1 vyhlášky o VEZ, kde, na rozdíl od vyhlášky č. 74/2002 Sb. a vyhlášky č. 75/2002 Sb., které budou touto novou vyhláškou zrušeny, se dozvídáme, že se nová vyhláška zabývá jen VYHRAZENÝMI ELEKTRICKÝMI ZAŘÍZENÍMI, a to v souvislosti se všemi nezbytnými náležitostmi, jako jsou oprávnění organizací nebo osvědčeními fyzických osob znalých v elektrotechnice, požadavky na práce na vyhrazených elektrických zařízení a jejich obsluhu nevyjímaje.

V předmětu úpravy se dozvídáme samozřejmé věci, jako že se vyhláška vztahuje na vyhrazená elektrická zařízení

  1. při hornické činnosti,
  2. při činnosti prováděné hornickým způsobem,
  3. při nakládání s výbušninami,
  4. na činnosti s výše uvedenými činnostmi souvisejícími.

A právě mezi na posledním místě zmíněné související činnosti patří zejména vyhrazená elektrická zařízení v rozvodnách, kompresorových stanicích, čerpacích stanicích, řídicích, měřicích a bezpečnostních ústřednách a na zařízeních staveniště. Zařízení staveniště je nově zmiňované, neboť se jedná o důležitou součást orgány SBS dozorované činnosti, která se nedá v zájmu zjištění BOZP od hornických prací, jako je ražba štol a tunelů, vrtání vrtů atd., oddělit. To lze vysledovat i v dohodách mezi jednotlivým OBÚ a orgány inspekce práce, kde je tato nejednoznačnost řešena právě tak, že zařízení staveniště je dozorováno orgány SBS. Proto nová vyhláška o VEZ tuto hranici dozoru jednoznačně pojmenovává.

Dílčí závěr:

Pokud jsme si vysvětlili, na co se nová vyhláška o VEZ vztahuje, potom je rovněž důležité si vysvětlit, která elektrická zařízení nejsou považována za vyhrazená, a tudíž se jimi nová vyhláška dále nezabývá. To si objasníme již brzy v další části.


Související články:


Napsat komentář

Pro přidání komentáře se prosím přihlaste.

Vyhledávání v obsahu@ SPOJENEC 2019. All rights Reserved.