HRANICE DOZORU V ORGANIZACÍCH DOZOROVANÝCH ORGÁNY STÁTNÍ BÁŇSKÉ SPRÁVY A ORGÁNY INSPEKCE PRÁCE - ČÁST PRVNÍPROSTUDOVALI JSME ZA VÁS

1.     Úvod

V praxi můžeme vysledovat skutečnost, že hranice dozoru nelze tu a tam na základě právních předpisů úplně přesně vymezit. Pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci a bezpečnost provozu (dále též „BOZP“) se však jedná o nezbytnou záležitost, neboť se tím mimo jiné ujasňuje, jaké zákony, nařízení vlády, vyhlášky apod. na daném pracovišti platí. Historicky se ukázalo, že je mnohdy nutné dále tyto hranice upřesnit.

Organizace provádějící činnost dozorovanou orgány státní báňské správy nejčastěji sdílejí hranice dozoru s těmito orgány státní správy:

-       drážní úřad,

-       státní plavební správa,

-       orgány inspekce práce (Státní úřad inspekce práce/SÚIP, oblastní inspektoráty práce/OIP); jedná se o nejčastější hranice dozoru s orgány státní báňské správy (Český báňský úřad/ČBÚ, obvodní báňské úřady/OBÚ).

Jako prověřená možnost k detailnějšímu vymezení hranic mezi orgány státní báňské správy a orgány inspekce práce jsou použity dohody mezi těmito úřady.

Z důvodu obsáhlosti příspěvku je toto téma rozděleno do třech částí.

Abychom se mohli seznámit s konkrétními případy hranic dozorů, budeme se v první části nejprve věnovat právním předpisům týkajícím se této oblasti a dohodám mezi orgány státní báňské správy a orgány inspekce práce, dotýkajícím se právě vymezení nejednoznačných hranic dozoru.

2.     Vrchní dozor státní báňské správy

Nejprve je nutné si upřesnit, jaká je věcná působnost orgánů státní báňské správy. Ty provádějí vrchní především dozor nad:

hornickou činností;[1] mezi veřejnosti nejznámějšími činnostmi jsou:

-       vyhledávání a průzkum ložisek vyhrazených nerostů,

-       otvírka, příprava a dobývání výhradních ložisek,

-       úprava a zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s jejich dobýváním,

činností prováděnou hornickým způsobem;[2] mezi nejznámější činnosti patří:

-       dobývání ložisek nevyhrazených nerostů, včetně úpravy a zušlechťování nerostů  prováděných v souvislosti s jejich dobýváním, a vyhledávání a průzkum ložisek nevyhrazených nerostů prováděné k tomu účelu,

-       těžba písků v korytech vodních toků a štěrkopísků plovoucími stroji, včetně úpravy a zušlechťování těchto surovin prováděných v souvislosti s jejich těžbou, s výjimkou odstraňování nánosů při údržbě vodních toků,

-        práce na zpřístupňování jeskyní a práce na jejich udržování v bezpečném stavu,

-        zemní práce prováděné za použití strojů a výbušnin, pokud se na jedné lokalitě přemísťuje více než 100 000 m krychlových horniny, s výjimkou zakládání staveb,

-       vrtání vrtů s délkou nad 30 m,

-       podzemní práce spočívající v hloubení důlních jam a studní, v ražení štol a tunelů, jakož i ve vytváření podzemních prostorů o objemu větším než 300 m krychlových horniny,

požární ochranou v podzemí,[3]

dodržováním pracovních podmínek v hornických organizacích,
nakládáním s výbušninami;[4] jedná se o výzkum, vývoj a zkoušení výbušnin, jejich výrobu a zpracování, používání, ničení a zneškodňování, skladování, nabývání, předávání, dovoz, vývoz nebo tranzit, a jejich přepravu.
nakládáním s těžebním odpadem;[5] za těžební odpady jsou považovány ty, které vznikají:

-       při ložiskovém průzkumu, těžbě, úpravě nebo při skladování nerostů a které podle zákona o odpadech náleží mezi odpady z těžby nebo úpravy nerostů, nebo

-       při těžbě, úpravě nebo skladování rašeliny,

zajišťováním bezpečného stavu podzemních objektů;[6] podzemní objekty vznikly hornickou činností (ražením), ale nyní už slouží k jiným účelům než k hornictví (například k podnikání), přičemž splňují další podmínky stanovené zákonem.

3.     Dohoda mezi ČBÚ a SÚIP a mezi jednotlivými OBÚ a OIP

Dne 12. listopadu 2012 byla podepsána mezi Českým báňským úřadem a Státním úřadem inspekce práce Dohoda o vzájemné spolupráci.

Následně byly podepsány regionální dohody mezi těmito OBÚ a OIP:

-       OBÚ se sídlem v Brně s OIP v Brně,

-       OBÚ se sídlem v Praze s OIP pro Hlavní město Prahu v Praze a OIP pro Středočeský kraj v Praze,

-       OBÚ se sídlem v Liberci s OIP v Ústí nad Labem a OIP v Českých Budějovicích,

-       OBÚ se sídlem v Mostě s OIP v Ústí nad Labem,

-       OBÚ se sídlem v Ostravě s OIP v Ostravě,

-       OBÚ se sídlem v Plzni s OIP v Plzni a OIP v Českých Budějovicích,

-       OBÚ se sídlem v Sokolově s OIP v Plzni,

-       OBÚ se sídlem v Hradci Králové s OIP v Hradci Králové.

Jak Dohoda o vzájemné spolupráci mezi ČBÚ a SÚIP, tak i jednotlivé regionální dohody jsou umístěny na webových stránkách ČBÚ (http://www.cbusbs.cz/cs/dohody-o-spolupraci).

4.     K Dohodě mezi ČBÚ a SÚIP

V článku I Dohody s ČBÚ Státní úřad inspekce práce definuje svoji působnost stručně odkazem na § 6 zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů. Nejdůležitější ustanovení pro vymezení hranic dozoru je odstavec 4 písmeno d) této dohody, kde se stanovuje, že působnost orgánů inspekce práce se nevztahuje na kontrolované osoby v rozsahu, ve kterém u nich vykonává vrchní dozor orgán státní báňské správy.

V článku II je popsána působnost orgánů státní báňské správy převážně způsobem zmínění jednotlivých zákonů, které tuto působnost zakládají.[7]

V článku III Dohoda s ČBÚ upravuje zásady spolupráce zejména v těchto oblastech:

-       vzájemná informovanost,

-       předávání zkušeností z výkonu dozoru a vzájemné předávání podkladů,

-       požadavek na uzavření Regionálních dohod mezi jednotlivými OBÚ a OIP k zamezení duplicitního dozoru,

-       seznámení organizací s Regionální dohodou,

Článek IV Dohody s ČBÚ pak stručně upravuje základní zásady pro vymezení působnosti, přičemž tyto jsou ve značném rozsahu přebrány ze zákonné úpravy.

5.    Dílčí rekapitulace první části

Část první se věnuje hlavně dohodám, které blíže specifikují problematiku dozoru mezi orgány státní báňské správy a orgány inspekce práce. V dalších částech si provedeme bližší vymezení působnosti orgánů státní báňské správy, a to i podle pracovišť.

 

 Související články: 

Hornický stav - HRANICE DOZORU V ORGANIZACÍCH DOZOROVANÝCH ORGÁNY STÁTNÍ BÁŇSKÉ SPRÁVY A ORGÁNY INSPEKCE PRÁCE - ČÁST DRUHÁ (hornickystav.cz)

Hornický stav - HRANICE DOZORU V ORGANIZACÍCH DOZOROVANÝCH ORGÁNY STÁTNÍ BÁŇSKÉ SPRÁVY A ORGÁNY INSPEKCE PRÁCE - ČÁST TŘETÍ (hornickystav.cz)


[1]    § 2 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů
[2]    § 3 zákona č. 61/1988 Sb.
[3]    § 39 odst. 1 písm. b) zákona č. 61/1988 Sb.
[4]    § 22 a následující zákona č. 61/1988 Sb.
[5]    § 17 odst. 2 a 3 zákona č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem
[6]    § 37 zákona č. 61/1988 Sb.
[7]    § 39 zákona č.61/1988 Sb., o hornické činnosti výbušninách a o státní báňské správě, zákon č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem a změně některých zákonů, zákon č. 146/2010 Sb., o označování a sledovatelnosti výbušnin pro civilní využití, a zákon č. 85/2012 Sb., o ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur a o změně některých zákonů.Napsat komentář

Pro přidání komentáře se prosím přihlaste.

Vyhledávání v obsahu@ SPOJENEC 2019. All rights Reserved.