PŘEHLED DOTČENÝCH ORGÁNŮ PŘI STANOVENÍ DOBÝVACÍHO PROSTORU A PŘI POVOLENÍ POVRCHOVÉHO DOBÝVÁNÍ LOŽISEKV předloženém přehledu jsou uvedeny nejčastější příklady dotčených orgánů, jimž přísluší ochrana objektů a zájmů chráněných podle zvláštních právních předpisů, které se vyskytují při stanovení dobývacího prostoru a při povolení povrchového dobývání ložisek.

1.     Úvod

   Ke stanovení dobývacího prostoru (DP) a k povolení dobývání ložisek je věcně příslušný prvoinstanční orgán státní báňské správy, kterým je místně příslušný obvodní báňský úřad (OBÚ). V těchto i jiných správních řízení OBÚ postupuje mj. podle subsidiární právní normy, a to správního řádu[1], jenž vymezuje pojem „dotčené orgány“ a jejich postavení v ustanovení § 136 odst. 1 jako orgány, o kterých to stanoví zvláštní zákon, a správní orgány a jiné orgány veřejné moci příslušné k vydání závazného stanoviska (§ 149 odst. 1 správního řádu) nebo vyjádření, které je podkladem rozhodnutí. Závazné stanovisko je úkon učiněný správním orgánem na základě zákona, který není samostatným rozhodnutím ve správním řízení a jehož obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí. Jelikož proti samostatnému závaznému stanovisku nelze podat opravný prostředek, lze obsah (podmínky) závazného stanoviska napadnout až v odvolání proti meritornímu rozhodnutí ve věci.

   Zvláštní právní úprava postupu ve výše uvedených správních řízení je uvedena v horním právu České republiky, a to v horním zákoně[2], zákoně o hornické činnosti[3] a jejich prováděcích vyhláškách vydaných Českým báňským úřadem. K návrhu na stanovení DP[4], jakož i k žádosti o povolení dobývání ložiska[5], [6], organizace musí přiložit závazná stanoviska a jiné úkony dotčených orgánů, dotýká-li se předmětné správní řízení jimi hájených objektů a zájmů chráněných podle zvláštních právních předpisů.

2.     Přehled dotčených orgánů

   V níže uvedeném přehledu dotčených orgánů při stanovení DP a při povolení povrchového dobývání výhradního ložiska či ložiska nevyhrazeného nerostu (Těžba), jsou uvedeny: odkaz na ustanovení zvláštního zákona, na jehož základě byla dotčenému orgánu svěřena ochrana příslušného objektu či zájmu; úkon dotčeného orgánu (závazné stanovisko, souhlas, vyjádření atd.); a věcně příslušný dotčený orgán státní správy (např. podle plošné velikosti záměru nebo kapacity těžby).

Poznámky:

  • Přehled neobsahuje taxativní výčet dotčených orgánů a jimi hájených objektů a zájmů chráněných podle zvláštních právních předpisů[7], které mohou nastat při stanovení DP a při povolení povrchového dobývání ložisek.
  • Při podání žádosti o povolení dobývání ložiska nevyhrazeného nerostu prováděcí vyhláška6 připouští možnost nedoložení dokladů o tom, že je zajištěna ochrana objektů a zájmů, pokud byla vypořádána již v rámci územního řízení. Toto ustanovení nelze aplikovat při účinnosti zvláštních právních předpisů, které stanovují vydání závazných stanovisek nebo jiných úkonů k činnosti (dobývání ložiska). Rozhodnutí o povolení dobývání ložiska nevyhrazeného nerostu nemůže být podmíněné závazným stanoviskem ke změně využití území.
  • Na území naší republiky mohou nastat zvláštní případy, kdy výkon státní správy je svěřen jinému (speciálnímu) úřadu. Například je tomu tak na území vojenských újezdů[8].
  • Pokud plánovaná těžba zasahuje do ochranného nebo bezpečnostního pásma inženýrské sítě[9], je potřeba souhlas jejího vlastníka, popř. provozovatele, který bude mít ve správním řízení postavení účastníka řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu.

3.     Závěr

Závazná stanoviska a další úkony dotčených orgánů musí být organizací přiloženy k žádosti (popř. návrhu) ve správních řízení, které se dotýkají příslušných objektů a zájmů, a dále musí být zohledněny v návrhu na stanovení DP[10], v kap. 1.3.4 plánu otvírky, přípravy a dobývání, a v kap. 1.5 plánu využívání ložiska. Objekty a zájmy chráněné podle zvláštních právních předpisů a jejich ochranná pásma, pokud je tyto objekty mají, musí být zakresleny v grafických částech uvedených dokumentací, jejichž správnost a úplnost potvrdí podpisem hlavní důlní měřič[11], [12].

Tento přehled by měl sloužit jako pomůcka báňským projektantům a hlavním důlním měřičům při zpracování návrhů na stanovení DP, plánů otvírky, přípravy a dobývání a plánů využívání ložisek, tak i obvodním báňským inspektorům při přezkoumání podání, jejichž přílohou je uvedená dokumentace.

Přehled dotčených orgánů byl vypracován podle právních předpisů s účinností ke dni 1. 12. 2022.

[1] zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
[2] §§ 27 a 28 zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon)
[3] §§ 10, 17, 18 a 19 zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě
[4] § 2 odst. 4 písm. i), m) a n) vyhlášky č. 172/1992 Sb., o dobývacích prostorech
[5] § 6 odst. 3 písm. a) a f) vyhlášky č. 104/1988 Sb., o hospodárném využívání výhradních ložisek…
[6] § 2 odst. 3 písm. d) vyhlášky č. 175/1992 Sb., o podmínkách využívání ložisek nevyhrazených nerostů

[7] Dále např. zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně; zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému; zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci; zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií; zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě; zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech; zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce; zákon č. 263/2016 Sb., atomový zákon
[8] § 78a zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny; § 105 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon); § 27 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší; § 13 odst. 2 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu; § 47 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích (lesní zákon); § 83 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví; §§ 10 a 16 zákona č.183/2006 Sb., stavební zákon
[9] Např. §§ 46, 68, 87 a příloha zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon; § 23 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích; § 3 zákon č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, čl. II zákona č. 161/2013 Sb., § 5 nařízení vlády č. 29/1959 Sb.; §§ 102 a 103 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích
[10] § 2 odst. 3 písm. g) vyhlášky č. 172/1992 Sb., o dobývacích prostorech
[11] § 2 odst. 4 písm. a) a odst. 5 vyhlášky č. 172/1992 Sb., o dobývacích prostorech
[12] § 17 odst. 2 písm. c), § 1 odst. 1 a § 2 odst. 3 vyhlášky č. 435/1992 Sb., o důlně měřické dokumentaci…Napsat komentář

Pro přidání komentáře se prosím přihlaste.

Vyhledávání v obsahu@ SPOJENEC 2019. All rights Reserved.