Geografický informační systém ve státní báňské správěDigitalizace, on-line přístup, interaktivní formulář - pojmy se kterými se setkáváme na každém kroku a někdy ani nevíme, co znamenají. Všechny z nich se však týkají internetu. Internet stále více proniká do běžného každodenního života a stává se jeho součástí. Poptávce po bezkontaktní komunikaci se nejprve přizpůsobily banky a pojišťovny a hned po nich obchodníci se svými e-shopy. Po internetu si objednáváme boty, večeři, nebo rámovou pilu. Máme zde nabídky cestovních kanceláří, můžeme si koupit letenky, nebo vstupenky do divadla. Je celkem pochopitelné, že lidé už nechtějí stát fronty na poštách, aby si vyzvedli obsílku, nebo zaplatili inkaso. Nechtějí chodit na finanční úřad, aby podali daňové přiznání a se správou důchodového zabezpečení by také raději komunikovali třeba z chalupy. Tento trend podporuje i státní báňská správa v oblasti agendy dobývacích prostorů.

Česká vláda ve svém programovém prohlášení v roce 2018 mimo jiné uvedla, že „Česko je potřeba digitálně přestavět, propojit všechny státní databáze a pro každého zajistit elektronickou identitu“. V současné době je tak možné už například využívat datové schránky, po internetu zjistit stav bodů v registru řidičů, údaje z živnostenského rejstříku apod.

V tomto digitálním světě je tedy pro každou organizaci, pracující s prostorovými daty, nezbytné, aby měla vytvořený dobře fungující vlastní geografický informační systém (GIS). Tento systém slouží zejména pro potřeby rychlého a spolehlivého získávání a vyhodnocování informací a následnému vytváření a spravování adekvátních databází/registrů.

Státní báňská správa vede evidenci dobývacích prostorů na základě příslušných ustanovení horního zákona a zákona o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě. Hranice dobývacího prostoru na povrchu se stanoví uzavřeným geometrickým obrazcem s přímými stranami, jehož vrcholy se určují souřadnicemi, udanými v platném souřadnicovém systému. Jedná se tedy o prostorová data. Za tímto účelem byla vytvořena mapová aplikace GIS SBS, která poskytuje možnost tato data nejen soustřeďovat, ale s nimi i dále pracovat a případně je poskytnout i jiným subjektům.
 

Úvodní stránka GIS SBS

SOUČINNOST SBS PŘI VYTVÁŘENÍ REGISTRŮ


Zákonem č. 111/2009 Sb. byly zřízeny základní registry a některé další informační systémy veřejné správy a stanovena působnost, práva a povinnosti, které souvisejí s jejich vytvářením, správou, provozem a užíváním a stanoveny podmínky pro sdílení údajů mezi základními registry navzájem.

V polovině roku 2012 byl spuštěn provoz systému základních registrů veřejné správy ČR, a to:

Registr osob (správcem je Český statistický úřad) 

Obsahuje základní identifikační údaje o subjektech, které mají IČO (právnické, podnikající fyzické osoby apod.), jejich provozovnách a statutárních zástupcích.

Registr obyvatel (správcem je Ministerstvo vnitra ČR) 

Obsahuje referenční údaje o fyzických osobách, které žijí na území ČR (občané ČR i cizinci), a to konkrétně jméno a příjmení, datum a místo narození (a případně úmrtí), adresa místa pobytu, státní občanství, čísla elektronicky čitelných identifikačních dokladů, ID datové schránky.

Registr práv a povinností

Osahuje údaje o vykonávaných agendách a údaje o oprávněních k přístupu k údajům v ostatních registrech.

Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN)

Správcem je Český úřad zeměměřický a katastrální a slouží k evidenci územního členění státu. Vede referenční údaje o stavebních objektech, pozemcích, ulicích, katastrálních územích atd. Registr územní identifikace obsahuje též údaje o účelových územních prvcích, pomocí kterých je vyjádřeno území jiným právním předpisem, pokud jiný právní předpis stanoví, že se tyto údaje do registru územní identifikace zapisují.

Promítnutí údajů z katastru nemovitostí do GIS SBS

Dle návrhu novely horního zákona projednávaného Parlamentem ČR (sněmovní tisk 531) by se dobývací prostory měly stát účelovým územním prvkem uvedeného registru. Český báňský úřad ČBÚ) je však již dnes jedním z prvních úřadů, který své údaje o účelových územních prvcích (v našem případě data DP) propojil s RÚIAN. Vzhledem k tomu, že RÚIAN pracuje s prostorovými daty, je pro každého, kdo poskytuje tomuto registru údaje, nezbytné mít vytvořený vlastní geografický informační systém (GIS), pro potřebu rychlého a spolehlivého získávání, vyhodnocování a předávání informací. Zprovozněním GIS SBS dochází k přenosu dat přímo mezi aplikací GIS SBS a jejím protějškem na Českém úřadu zeměměřickém a katastrálním.

 

PRAKTICKÉ VYUŽITÍ GIS SBS


Když se data dobývacích prostorů propojí prostřednictvím softwaru GIS SBS s jinou, pro naši práci potřebnou databází, znatelně to urychlí, zjednoduší a zpřesní veškeré operace prováděné v rámci agendy DP. Jedním názorným příkladem o užití opravdu široké funkcionality nástrojů GIS SBS je vygenerování účastníků řízení při stanovení, zrušení či změně DP. Činnost, která orgánům SBS před spuštěním GIS SBS trvala v případě větších DP i několik dní, dnes systém vykonává sám v řádu minut, a to díky propojení s RÚIAN.

Vytváření sestavy – účastníci řízení

V rámci zkvalitnění a rozšíření informačního portfolia ČBÚ uzavřel tzv. "Trojdohodu" o vzájemné spolupráci a poskytování geoprostorových informací s Ministerstvem životního prostředí a Českou geologickou službou (ČGS), se kterými dochází k výměně dat prostřednictvím WFS služeb (Web Feature Service je služba pracující na principu klient-server, která umožňuje sdílení geografické informace ve formě vektorových dat v prostředí internetu). Takto se do GIS SBS dostávají vrstvy s patřičnými údaji o chráněných ložiskových územích, zvláštních zásazích do zemské kůry, průzkumných územích, výhradních ložiscích a další informace důležité zejména pro uplatňování stanovisek k zásadám územního rozvoje a územně plánovací dokumentaci. ČBÚ poskytuje ČGS aktuální údaje o dobývacích prostorech.

Promítnutí CHLÚ do GIS SBS

Prostřednictvím GIS SBS je ČBÚ rovněž schopen poskytovat státním i soukromým subjektům souřadnice DP ve vektorové podobě za účelem využití v jejich interním geografickém informačním systému. Této možnosti již využil např. Státní pozemkový úřad.

Dalším příkladem postupu digitalizace veřejných služeb ČBÚ mj. pro usnadnění práce těžebních organizací je možnost podat elektronicky žádost o stanovení, zrušení, nebo změnu DP, případně i jiné žádosti. Toto by nebylo možné bez funkční aplikace GIS.

Důvodem spuštění aplikace GIS SBS a podporovaným rozvojem její funkcionality je nejen postupné zvyšování uživatelského komfortu a efektivity práce zaměstnanců SBS při výkonu služby, ale také zajištění a plnění povinností vycházejících se zákona. Mezi takové povinnosti, mimo jiné, patří zpřístupnění daných údajů o DP veřejnosti. Tuto službu zajišťuje ČBÚ prostřednictvím portálu „Občan Server“, který je dostupný v sekci „INFO CENTRUM“ na internetových stránkách SBS kliknutím na odkaz  http://gis.cbusbs.cz/sbspub/index.xhtml v podsekci „EVIDENCE“. Návštěvník stránek si tak může například snadno ověřit, zda jeho zájmový pozemek je či není součástí dobývacího prostoru. Aktuální data pro „Občan Server“ jsou přenášena z GIS SBS.

 „Občan server SBS“

DALŠÍ PLÁNOVANÝ VÝVOJ TÉTO APLIKACE


K dnešnímu dni GIS SBS obsahuje veškeré údaje vztahující se k DP, a z toho důvodu je možné v něm provádět celou řadu operací spadající do agendy DP. Nicméně jsou již připravené i další pracovní vrstvy např. pro hornickou činnost, činnost prováděnou hornickým způsobem, nebo provozovaná hlavní důlní díla, které se rovněž budou postupně plnit daty a tím celkově zvyšovat potenciál a využitelnost aplikace.

Ukázka připravených pracovních vrstev

Jak již bylo řečeno, aplikace GIS SBS, umožní přenos prostorových dat jiným subjektům, zjednoduší, zrychlí a zpřesní veškeré operace prováděné v rámci agendy DP a v budoucnu i jiných agend státní báňské správy. Na vývoji této aplikace se kromě odborné firmy podílela a cennými připomínkami přispěla celá řada obvodních báňských inspektorů.

 Napsat komentář

Pro přidání komentáře se prosím přihlaste.

Vyhledávání v obsahu@ SPOJENEC 2019. All rights Reserved.